SandruchaB

14 tekstów – auto­rem jest San­druchaB.

Pat­rzę w Two­je oczy. I widzę w nich niewi­doczną ro­man­tyczność, na­par­stkę mo­jego szczęścia, moją osobę ja­ko Twoją. Mogę w nie pat­rzeć codzien­nie, ale każde­go dnia widzę w nich co in­ne­go. Raz są ob­darzo­ne miłością, szczęściem, a za dru­gim ra­zem smut­kiem. Zaś, gdy spoj­rzę w nie po raz trze­ci widzę zwykłą obojętność. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 23 stycznia 2010, 14:32

To brzmi tak ab­surdal­nie - po­wie­dze­nie, że mnie chcesz, po­wie­dze­nie, że mnie pot­rze­bujesz po tym wszys­tkim co zrobiłeś. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 20 stycznia 2010, 19:40

Mi­mo roz­cza­rowa­nia nie żałuję te­go wszys­tkiego, bo zno­wu mogłam się poczuć szczęśli­wa z Tobą i dzięki Tobie. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 14 stycznia 2010, 20:42

Tak wiele myśli duszę w so­bie... Jed­nak wiem, że wcześniej czy później nie wyt­rzy­mam. Do­wiesz się trochę o tym co te­raz przeżywam. A co z tym zro­bisz to tyl­ko i wyłącznie Two­ja sprawa. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 11 stycznia 2010, 22:25

Myślałam, że te uczu­cia mnie nie prze­rosną. Jed­nak się my­liłam. Te­raz to nie mogę już so­bie z ni­mi poradzić. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 10 stycznia 2010, 21:17

Mi­mo, że tak cho­ler­nie bo­li.. Próbu­je prze­ciw­sta­wić się te­mu cier­pieniu. Nie chcę cały czas się pogrążać. Dop­ro­wadzać do mo­note­matyczności. Nie mam zu­pełnie na to ocho­ty, bo prze­cież to nie przy­niesie sa­tys­fak­cji ani mi, ani Tobie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 9 stycznia 2010, 23:41

Nie rań mnie tak. Po­wiedz coś, bo mnie ta głucha cisza wca­le nie satysfakcjonuje... 

myśl
zebrała 21 fiszek • 8 stycznia 2010, 20:38

Nie chcesz mi po­wie­dzieć te­go wprost, bo boisz się, że mnie zra­nisz. A właśnie swoim mil­cze­niem ra­nisz mnie bar­dziej niż prawdą... 

myśl
zebrała 30 fiszek • 7 stycznia 2010, 22:29

I ciągle mnie męczy to co miałeś na myśli mówiąc, że różni­my się od siebie.. Prze­cież prze­ciw­ne cha­rak­te­ry się przyciągają. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 1 stycznia 2010, 23:28

I co po­za tym, że czu­je się win­na ? 

myśl • 30 grudnia 2009, 16:35
SandruchaB

Lubię często popadać w refleksje.. Wtedy potrafię sobie przemyśleć każdą decyzje, którą muszę podjąć lub zastanowić się nad popełnionym błędem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność